Rust iter& match

一、迭代器

关于更多详情查看【标准库】

fn main() {
  // iter - 在每次迭代中借用集合中的一个元素
  let names = vec!["zhangsan", "lisi","wangwu","zhaoliu"];
  for name in names.iter(){
    match name{
      &"zhangsan" => println!("The people is zhangsan"),
      _ => println!("Hello:{}",name),
    }
  }


  //into_iter - 获取遍历元素所有权,会消耗集合
  let names_2 = vec!["zhangsan", "lisi","wangwu","zhaoliu"];
  for name in names_2.into_iter(){
    match name {
      "zhangsan" => println!("The people is zhangsan"),
      _ => println!("Hello:{}",name),
    }
  }


  //iter_mut - 可变地(mutably)借用集合中的每个元素,从而允许集合被就地修改。
  let mut names_3 = vec!["zhangsan", "lisi","wangwu","zhaoliu"];
  for name in names_3.iter_mut(){
    *name = match name {
      &mut "zhangsan" => "The people is zhangsan",
      _ => "other people",
    }
  }
  println!("names_3:{:?}",names_3);
  
}

// The people is zhangsan
// Hello:lisi
// Hello:wangwu
// Hello:zhaoliu

// The people is zhangsan
// Hello:lisi
// Hello:wangwu
// Hello:zhaoliu

// names_3:["The people is zhangsan", "other people", "other people", "other people"]
二、match匹配

更好的match详解:https://zhuanlan.zhihu.com/p/126369292
关于更多详情查看【标准库】

fn main() {
  let pair = (0,-2);
  match pair {
    (x, 0) => println!("The first number is {}",x),
    (0, y) => println!("The second number is {}",y),
    _ => println!("It doesn't match")

  }


  let number = 13;
  match number {
    1 => println!("This number is 1"),
    2|3|4|5 => println!("This number is 2|3|4|5"),
    6...13 => println!("This number is 6..13"),  // 范围:[6,13)
    13 => println!("13 OK !!!"),
    _ => println!("other error"),
  }


  let tshirt_width = 20;
  let tshirt_size = match tshirt_width {
    16 => "S",     // 16
    17 | 18 => "M",  // 17 or 18
    19...21 => "L",  // 19 to 21; 范围:[19,21) 展开=>(19,20)
    21..=24 => "xL",  // 21 to 24; 范围:[21,24] 展开=>(21,22,23,24)
    25 => "XXL",
    _ => "Not Available",
  };
  println!("tshirt_size = {}",tshirt_size);
}

// The second number is -2
// This number is 6..13
// tshirt_size = L

匹配与解构


fn age()->u8{
  15
}

fn main() {
  // 引用解构一:
  let ref_01 = &12;
  match ref_01{
    &val =>println!("Got a value is {}",val),
  }

  // 引用解构二:
  match *ref_01{
    val =>println!("Got a value is {}",val),
  }

  // 引用解构三:
  let mut ref_02 = 12;
  match ref_02{
    ref mut val =>{
      *val +=12;
      println!("修改了变量的值后:{}",val)
    }
  }

  // match 条件匹配
  let pair = (2,-12);
  match pair {
    (x,y) if x == y =>println!(" These are twins !"),
    (x,y) if x+y ==-10 =>println!("两个数值相差10!"),
    (x,_) if 1 == x%2 =>println!("x是奇数!"),
    _ =>println!("No match found!"),
  }

  match age(){
    0 => println!("age error!"),
    n@1...13 =>println!("I'm a child of age {:?}",n),
    n@13...19=>println!("I'm a teen of age {:?}",n),
    n =>println!("I'm an old person of age {:?}",n),
  }
}
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:白松林 返回首页